Isea 2022 - Possibles

Extended Program

Extended Program

June 11 and 12

PLANTA (Fundació Sorigué) –  ‘CALL OUT’,  Abel Korinsky & Orhan Kavrakogl

Price: with previous registration / amb reserva prèvia

More information: http://www.fundaciosorigue.com

PLANTA is a place for talent and creativity in a business environment. It combines contemporary art, architecture, knowledge and landscape and it is the intersection between the Sorigué group and Fundació Sorigué.

On June 11 and 12, PLANTA will host the installation ‘CALL OUT’,  by Abel Korinsky & Orhan Kavrakogl, recently awarded with one of the ISEA2022 Barcelona’s grants from Fundació Sorigué.

The installation is about satellites which spread around the world and build a huge network/ swarm in our orbit to connect the world virtually. SpaceX, founded by Elon Musk, wants to place more than 12,000 satellites in our orbit by 2027. Since 1967, a decade after the first satellite “Sputnik” was launched, the Outer Space Treaty has provided the basic framework for international space law. However, countries have increasingly been allowing commercial endeavors under their own regulations and a “war” on claiming space as private property has already begun. Space around Earth is not under any nation’s flag and it’s basically on a first-come-first-served basis that an individual with an astronomical source of income can obtain control over.

Satellites govern a large part of our daily lives but we are not well aware of this fact, even though literal thousands of them are floating right above our heads. Satellites enable us to achieve a lot in our time of highly-advanced technology but there are still many unanswered questions about them. Responsibility, debris, ownership, data collection and control of communication are only a few of the major topics which need to be discussed.

This site-specific, data-driven, immersive installation creates a field of light using LED tubes and surrounds the audience with a real-time, yet ever-changing 3D presence of light. The light reminds the audience of the existence of satellites above their heads that are invisible to the naked eye but are slowly and surely taking up space and littering our global common. The installation sheds light on the subject and brings up the questions that need to be answered—for our generation and for the generations to come.

While showing the real-time movements and the appearance/disappearance of satellites, the work generates abstract light patterns derived from the satellites themselves. The intense sound spatialization is synced with the visuals to enhance the audience’s experience. The transient nature and the physical beauty of the light patterns works with the three-dimensional sound to transport the audience to outer space, and the boundaries between reality and illusion are blurred.

“Call Out” is an activity that requires prior reservation, tickets available here

The visit will include a complete tour of PLANTA (with audio-guided tour) and the temporary installation “Call Out”.


PLANTA és un lloc per al talent i la creativitat en un entorn empresarial. Combina art contemporani, arquitectura, coneixement i paisatge i és la intersecció entre el grup Sorigué i la Fundació Sorigué.

L’11 i 12 de juny PLANTA acollirà la instal·lació ‘CALL OUT’, d’Abel Korinsky & Orhan Kavrakogl, recentment guardonada amb la beca ISEA2022 Barcelona concedida per la Fundació Sorigué.

La instal·lació tracta sobre satèl·lits que s’estenen per tot el món i construeixen una gran xarxa/eixam a la nostra òrbita per connectar el món virtualment. SpaceX, fundada per Elon Musk, vol col·locar més de 12.000 satèl·lits a la nostra òrbita l’any 2027. Des de 1967, una dècada després del llançament del primer satèl·lit “Sputnik”, el Tractat de l’Espai Exterior ha proporcionat el marc bàsic per al dret espacial internacional. Tanmateix, els països han anat permetent cada cop més esforços comercials sota les seves pròpies regulacions i ja ha començat una “guerra” per reclamar l’espai com a propietat privada. L’espai al voltant de la Terra no està sota la bandera de cap nació i, bàsicament, un individu amb una font d’ingressos astronòmica pot obtenir el control per ordre d’arribada.

Els satèl·lits governen una gran part de la nostra vida diària, però no som ben conscients d’aquest fet, tot i que milers d’ells estan surant just per sobre dels nostres caps. Els satèl·lits ens permeten aconseguir molt en el nostre temps de tecnologia altament avançada, però encara hi ha moltes preguntes sense resposta sobre ells. La responsabilitat, les deixalles, la propietat, la recollida de dades i el control de la comunicació són només alguns dels principals temes que cal tractar.

Aquesta instal·lació immersiva específica del lloc, basada en dades crea un camp de llum mitjançant tubs LED i envolta l’audiència amb una presència de llum 3D en temps real, però sempre canviant. La llum recorda a l’audiència l’existència de satèl·lits per sobre dels seus caps que són invisibles a simple vista però que, a poc a poc i amb seguretat, estan ocupant espai i embrutant el nostre comú global. La instal·lació il·lumina el tema i planteja les preguntes que cal respondre, per a la nostra generació i per a les generacions futures.

Mentre mostra els moviments en temps real i l’aparició/desaparició dels satèl·lits, l’obra genera patrons de llum abstractes derivats dels mateixos satèl·lits. La intensa espacialització del so es sincronitza amb les imatges per millorar l’experiència de l’audiència. La naturalesa transitòria i la bellesa física dels patrons de llum treballa amb el so tridimensional per transportar l’audiència a l’espai exterior, i els límits entre la realitat i la il·lusió es desdibuixen.

“Call Out” és una activitat que requereix reserva prèvia, entrades disponibles aquí

La visita inclourà el recorregut complert al PLANTA (amb visita audioguiada) i a la instal·lació temporal “Call Out”.

This project has been awarded with the ISEA2022 Barcelona Grant by Fundació Sorigué

Venue

  • PLANTA - Sorigué

Complejo industrial La Plana del Corb, C-12, Km 162, Lleida

⟵ Return to Extended Program

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top