Isea 2022 - Possibles

Extended Program

With the aim of bringing the intersections between Art, Science and Technology closer to the public, ISEA2022 has created the ISEA Extended Program, in Barcelona and other 10 cities which includes more than 50 activities along the Catalan territory with the support of Barcelona City Council and the Generalitat de Catalunya, through its Ministry of Culture.

Hac Te, the new Hub of Art, Science and Technology of Barcelona has articulated the ISEA Extended Program to make possible exhibitions, workshops, outdoor projects, panels, artists talks or school initiatives where visual arts venues, design schools, museums and art centers, art factories, festivals and high schools are involved.

With this extensive program that complements the conferences and exhibitions, ISEA2022 wants to make the intersection between arts, science and technology practices open and accessible to society, involving and connecting the international Symposia with the different catalan communities related with this interdisciplinary field.  

Apart from Barcelona, within the framework of ISEA2022, 10 Catalan cities all among the territory will host several activities: Girona, Lleida, Mataró, L'Hospitalet de Llobregat, Amposta, Tarragona, Vic, Balaguer, Reus and Berga.

14/02/2022 - 10/04/2022

IED – Designing for the Many

An interdisciplinary academic laboratory formed by all the students of the IED Barcelona Center de Disseny Master courses / Un laboratori acadèmic interdisciplinar format per tots els estudiants dels cursos Master de IED Barcelona Centre de Disseny.

 

20/04/2022 - 05/06/2022

Sala Beckett – Cicle Màquina Persona

Cycle of readings, shows and debates over the complex phenomenon of the human and machine relationship / Cicle de lectures, espectacles i debats sobre el complexe fenomen de les relacions entre humans i màquines

25/04/2022 - 31/05/2022 (Digital)

ELISAVA – ACTIVE ACTIVISM ACT

ACTIVE ACTIVISM ACT is an exhibition co-created and co-organized by the VIBE team, a consortium of European cultural agents / ACTIVE ACTIVISM ACT  és una exposició  co-creada i coorganitzada per l’equip de VIBE, un consorci d’agents culturals europeus.

Pere Vivas

5/5/2022

Museu de Ciències Naturals de Barcelona – EN RESIDÈNCIA

This activity is part of the process of creating Martí Madaula EN RESIDÈNCIA at the Institut Vapor del Fil, where a group of 1st year ESO students from the Institut Vapor del Fil (Sant Andreu) and their teachers take part. / Aquesta activitat forma part del procés de creació de Martí Madaula EN RESiDÈNCiA a l’Institut Vapor del Fil, on participen un grup d’alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Vapor del Fil (Sant Andreu) i les seves docents.

jan 2022 - nov 2022

Xarxa de Biblioteques Municipals – Exposició l’ètica de les màquines

Machine Ethics is a traveling and participatory pop-up exhibition aimed at exploring the complexities and ethical and social challenges associated with the impact of the use, design and development of intelligent systems in everyday life. / màquines és una exposició pop-up itinerant i participativa orientada a explorar les complexitats i els desafiaments ètics i socials vinculats a l'impacte de l'ús, disseny i desenvolupament de sistemes intel·ligents en la vida quotidiana

jan 2022 - nov 2022

Xarxa de Biblioteques Municipals – Exposició 100 anys de ciència-ficció

One hundred years ago, the science fiction genre as we know it today was born, and this exhibition shows, with a lot of graphic support, the history of the genre in literature, cinema and television, from its first precedents until today. day. / Fa cent anys va néixer el gènere de ciència-ficció tal i com el coneixem avui dia, i en aquesta exposició es mostra, amb molt de suport gràfic, la història del gènere en literatura, cinema i televisió, des dels seus primers precedents fins avui dia.

march 2022 - nov 2022

Xarxa de Biblioteques Municipals – Altres Veus

Altres Veus is a series of lectures in libraries and live interviews, via the @bibliotequesXBM Instagram channel, to discuss current issues with experts. / Altres Veus és un cicle de conferències a les biblioteques i entrevistes en directe, pel canal Instagram de @bibliotequesXBM, per tractar temes d’actualitat amb experts.

12/05/2022 17:00-18:00h

ESDi School of Design – Medusa Alga Laguna (Online)

Artist Tue Greenfort talks about his participation at the Venice Biennale 2022. Moderated by Christian Alonso (ESDi School of Design-University Ramon Llull).  / L'artista Tue Greenfort parla de la seva participació a la Biennal de Venècia 2022. Moderat per Christian Alonso (ESDi School of Design-Universitat Ramon Llull).

Citlali Hernandez Cuerpo Transceptor

14/05/2022 20:30h

Mèdol – ‘Cuerpo Transceptor’, Citlali Hernández

“Transceiver Body” is a piece of transmedia performance, a dialogue between electronic art, performance and net art that explores the presence of the body in digital space and the process of becoming a subject. / “Cuerpo transceptor” és una peça de performance transmèdia, un diàleg entre art electrònic, performance i net art que explora la presència del cos en l'espai digital i el procés d'esdevenir subjecte.

Llotja

18/05/2022 12:00h

La Llotja – Possibles i impossibles: una mirada des de l’art i el disseny especulatiu. Conferència a càrrec de Pau Alsina (Online)

The aim of this talk is to share some reflections on the role of design as a builder of worlds, possible or impossible, probable or unlikely, in connection with the event that will take place this year 2022, in Barcelona and 11 other cities, ISEA, International Symposium of Electronic Arts. / L'objectiu d'aquesta xerrada és compartir algunes reflexions clau al voltant del paper del disseny com a constructor de mons, possibles o impossibles, probables o improbables, en connexió amb l'esdeveniment que tindrà lloc aquest any 2022, a Barcelona i 11 ciutats més, l'ISEA, International Symposium of Electronic Arts.

May 26 to July 23

Cal Massó – Beep Collection: Origins

This exhibition will bring together the latest digital artworks incorporated into the .BEEP {collection;} and show the result of one of the production grants awarded by ISEA2022 / Aquesta mostra reunirà les darreres obres d’art digital incorporades a la .BEEP {collection;} i mostrarà el resultat d’una de les beques de producció atorgades per ISEA2022

26/05/2022

NewArtFoundation – Casa Navàs

The façade of one of the great modernist buildings in Reus, Casa Navàs, will host a spectacular mapping by the Catalan artist Alba G. Corral / La façana d’una de les grans joies modernistes de Reus, Casa Navàs, acollirà un espectacular mapping a càrrec d’Alba G.Corral.

01/06/2022 - 15/06/2022

ESDi School of Design – I ARA QUÈ?: TRASH_TALK EN VR

"I ARA QUÈ?" is a set of works developed at ESDi that seek sustainable alternatives and sensitive responses to a world that is changing at an unprecedented rate. / “I ARA QUÈ?” és un conjunt d'obres desenvolupades a l'ESDi que busquen alternatives sostenibles i respostes sensibles a un món que canvia a una velocitat sense precedents.

02/06/2022 - 28/08/2022

FAD – El millor disseny de l’any

An essential sample of what has happened in the fields of design and architecture in the last year / Una mostra imprescindible per conèixer què ha passat en el disseny i l’arquitectura en el darrer any. 

 

04/06/2022 19:00h

Lo Pati – Òrbita #3, Núria Nia & Citlali Hernández

Looking like a satellite and measuring distances, personifying fragments of data and disorganizing them: the physical body engages in a dialogue between its own materiality and its digital image. Structures, living matter, and inert materials are transferred to a digital environment produced by everyday devices. / Semblar un satèl·lit i mesurar distàncies, personificar fragments de dades i desorganitzar-los: el cos físic emprén un diàleg entre la pròpia materialitat i la seva imatge digital. Les estructures, la matèria viva i els materials inerts es transfereixen envers un entorn digital produït per dispositius quotidians.

07/06/2022 18:00 - 19:30h

EDIVI – Joves, visió i futur

The EDIVI network proposes a meeting about design focused on people and the planet as a key to a sustainable future, in the context of the European Year of Young People / La xarxa EDIVI proposa una trobada sobre el disseny centrat en les persones i en el planeta com a clau per a un futur sostenible, en el context de l’any europeu de la gent jove. 

 

From June 9 to June 19

La Capella – What is Possible and What is Not

It will host an exhibition that puts into dialogue the projects by artists from Barcelona Producció with the works by local creators from the ISEA2022 open call / Acollirà una exposició on establirà un diàleg entre obres d'artistes de Barcelona Producció i peces de creadors locals.

10/06/2022 - 30/10/2022

Alalimón -Varvara & Mar “Psychedelic Trips”

The solo show of Varvara & Mar talks about the creative processes in the field of deep learning / L'exposició individual de Varvara & Mar parla sobre els processos creatius en el camp de l'aprenentatge profund.

 

 

 

10/06/2022 - 16/06/2022

CosmoCaixa – Projeccions in the planetarium

Collection of three of the projections presented at the CosmoCaixa planetarium within the NEO program / Recull de tres de les projeccions presentades al planetari de CosmoCaixa dins del programa NEO.

 

June

EINA – Birding the Future, by Krista Caballero & Frank Ekeberg

Birding the Future is an ongoing artwork that explores current extinction rates by focusing on the warning abilities of birds as bioindicators of environmental change. The installation invites visitors to listen to endangered and extinct bird calls and view visionary avian landscapes through stereographs and video. / Birding the Future és una obra d'art en curs que explora les taxes d'extinció actuals centrant-se en les capacitats d'advertència dels ocells com a bioindicadors del canvi ambiental. La instal·lació convida els visitants a escoltar els crits d'ocells en perill d'extinció i extingits i a veure paisatges aviaris visionaris a través d'estereografies i vídeos.

June 10 to 18

ESPRONCEDA – DIGITAL AWARENESS. From education to social impact and human identity

ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture – organizes a major exhibition and workshops in collaboration with national and international artists/entities, curated by Alejandro Martín and available also online in Espronceda virtual / ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture – organitza una gran exposició i tallers en col·laboració amb artistes/entitats nacionals i internacionals, comissariat per Alejandro Martín i disponible també online a Espronceda virtual.

10/06/2022 18:30h

Casa Amèrica Catalunya –  Tortuous Drift, Karla Brunet

In this performance, layers of materials entangle together to construct a narrative with visuals and sounds. The live cinema performance is ephemeral; a time-based event that recreates the experience of sensing the Mediterranean Sea. / En aquesta performance, capes de materials s'entrellacen per construir una narració amb visuals i sons. L'actuació de cinema en directe és efímera; un esdeveniment basat en el temps que recrea l'experiència de sentir el mar Mediterrani.

June 11 and 12

PLANTA (Fundació Sorigué) –  ‘CALL OUT’,  Abel Korinsky & Orhan Kavrakogl

PLANTA is a place for talent and creativity in a business environment. It combines modern art, architecture, knowledge and landscape and it is the intersection between the Sorigué group and Fundació Sorigué. / PLANTA és un lloc per al talent i la creativitat en un entorn empresarial. Combina art modern, arquitectura, coneixement i paisatge i és la intersecció entre el grup Sorigué i la Fundació Sorigué.

11/06/2022 - 18/06/2022 / Opening June 11, 19pm

DïaloG, Refik Anadol and Maurice Benayoun

DïaloG is an interactive urban media art installation exploring the themes of alterity, strangeness, and immigration, in a performative way. / DïaloG és una instal·lació interactiva d'art mediàtic urbà que explora els temes de l'alteritat, l'estranyesa i la immigració, d'una manera performativa.

11/06/2022 al 18/06/2022

Sónar – SónarÀgora & Screenings

ISEA2022 Barcelona and Sónar, with the coordination of the new Art, Science and Technology Hub from Barcelona, Hac Te, present an alliance with the aim of promoting the rellations between the academic and research community, the artists and the public. / ISEA2022 Barcelona i Sónar, sota la coordinació del nou Hub d'Art, Ciència i Tencologia de Barcelona, Hac Te, s'alien amb l'objectiu de promoure les sinergies entre la comunitat acadèmica i centrada en la recerca, els artistes i el públic. 

11/06/2022-12/06/2022 20:00h

Mercat de les Flors – Embodied Machine

This work of dance and technology focuses on how creativity that arises from bodily experience can be captured and be the basis for artistic creation in other disciplines / Aquest espectacle de dansa i tecnologia se centra en com la creativitat que sorgeix de l’experiència corporal pot ser captada i ser la base per a la creació artí­stica en altres disciplines.

11/06/2022 20:00h

KONVENT – We Move Together or Not At All, Sasha Kleinplatz

We Move Together or Not At All is a choreographic installation that places consent, multi-sensory performance archive, and species inter-dependency in conversation. The form of the work is an excitable plant-filled greenhouse with a dancer moving in its centre. / We Move Together or Not At All és una instal·lació coreogràfica que posa el consentiment, l'arxiu d'actuació multisensorial i la interdependència d'espècies en la conversa. La forma de l'obra és un hivernacle ple de plantes excitables amb una ballarina movent-se al centre.

13/06/2022 - 16/06/2022

CITM UPC – VastWaste

VastWaste - VR based art installation; VastWaste - Conversation with Ozge Samanci and Jack Burkhardt

13/06/2022

Mercat de les Flors – Re-embodiment & Dis/abilities: Performing River, by Johannes Birringer, Michèle Danjoux, Zhi Xu & Doros Polydorou

Re-embodiment & Dis/abilities: Performing River is a workshop that explores immersive, ritualized, intimate movement experiences for mixed-ability participants willing to wear Oculus Quest2 VR headset as well as wearable sensors or fabrics. / Re-embodiment & Dis/abilities: Performing River és un taller que explora experiències de moviment immersives, ritualitzades i íntimes per a participants amb capacitats mixtes disposats a portar auriculars Oculus Quest2 VR, així com sensors o teixits que es poden portar.

15/06/2022 22:30h

Drone’s Show – Espectacle de Drons (Flock Drone Art Barcelona)

Closing ISEA2022 Barcelona, the night of June 15, from 10:30 pm, Flock Drone Art Barcelona will offer a drone show open to the public at Platja del Somorrostro. Combining technology, lights and electronic music, a set of synchronized drones, this will be the first drone's show offered fin the city of Barcelona. The an aerial show of unique shapes and figures./ Com a clausura a l'ISEA2022 Barcelona, la nit del 15 de juny, a partir de les 22:30h, Flock Drone Art Barcelona oferirà un espectacle de drons obert a tot el públic a la Platja del Somorrostro.

16/06/2022

Canòdrom – Panels

During ISEA2022, on June 16, El Canòdrom will host four panels from the call / Durant ISEA2022, el 16 de juny, el Canòdrom acollirà quatre taules rodones provinents de la crida oberta

17/06/2022

FAD Fòrum – Intel·ligència artificial, arts i disseny

The FAD Forum is the annual cycle where topics of interest to the professional community of the different creative disciplines are addressed in a transversal way / El FAD Fòrum és el cicle anual  on s’aborden de manera transversal temes d’interès per la comunitat professional de les diferents disciplines creatives.

 

18/06/2022 17:00-19:00h

Bòlit – “El meu robot rebec!”

Applied and participatory artificial intelligence workshop: The deep fakes or the rebec robot, by Taller Estampa / Taller de intel·ligència artificial aplicada i participativa: Els deep fakes o el robot rebec, a càrrec de Taller Estampa. 

 

24/10/2022 - 28/10/2022

La Panera – Lleida internet tour

Internet Tour is an initiative of Mario Santamaría that proposes a collective exploration for this physical infrastructure of the Internet, halfway between the tourist route of the non-tourist, the performance and the profane lighting. / Internet Tour es una iniciativa de Mario Santamaría que propone una exploración colectiva para esta infraestructura física de Internet, a medio camino entre la ruta turística del no turístico, la performance y la iluminación profana

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top