Isea 2022 - Possibles

Exhibition

From June 9 to June 25

Art Barcelona. Associació de Galeries.

The art galleries from Barcelona join ISEA2022's Extended Program with eight proposals / Les galeries d'art de Barcelona es sumen a ISEA2022 Barcelona amb vuit propostes.

10/06/2022 - 31/07/2022

Manifestations & Materfad – Exhibition Manifestations: Natures and Worlds

Manifestations: Natures and Worlds showcases works from four artists and designers which, through their unique projects, let us experience the materiality of Bio Art, Biotechnologies, Space Art, Quantum Art or Nano Arts and Speculative Design. / Manifestations: Natures and Worlds mostra obres de quatre artistes i dissenyadors que, a través dels seus projectes únics, ens permeten experimentar la materialitat del Bio Art, Biotecnologies, Space Art, Quantum Art o Nano Arts i Disseny Especulatiu.

01/06/2022 - 15/06/2022

ESDi School of Design – I ARA QUÈ?: TRASH_TALK EN VR

"I ARA QUÈ?" is a set of works developed at ESDi that seek sustainable alternatives and sensitive responses to a world that is changing at an unprecedented rate. / “I ARA QUÈ?” és un conjunt d'obres desenvolupades a l'ESDi que busquen alternatives sostenibles i respostes sensibles a un món que canvia a una velocitat sense precedents.

From June 9 to 30

Recinte Modernista de Sant Pau – Possibles

From June 9 to 30, the Recinte Modernista de Sant Pau will host an exhibition of digital art with five works from the ISEA2022 Barcelona call and twenty pieces from the .Beep Collection / Del 9 al 30 de juny, el Recinte Modernista de Sant Pau acollirà una exposició d'art digital amb cinc obres provinents de la convocatòria d'ISEA2022 Barcelona i una vinetena de peces de la .Beep Collection.

June 11 and 12

PLANTA (Fundació Sorigué) –  ‘CALL OUT’,  Abel Korinsky & Orhan Kavrakogl

PLANTA is a place for talent and creativity in a business environment. It combines modern art, architecture, knowledge and landscape and it is the intersection between the Sorigué group and Fundació Sorigué. / PLANTA és un lloc per al talent i la creativitat en un entorn empresarial. Combina art modern, arquitectura, coneixement i paisatge i és la intersecció entre el grup Sorigué i la Fundació Sorigué.

June 10 to 18

ESPRONCEDA – DIGITAL AWARENESS. From education to social impact and human identity

ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture – organizes a major exhibition and workshops in collaboration with national and international artists/entities, curated by Alejandro Martín and available also online in Espronceda virtual / ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture – organitza una gran exposició i tallers en col·laboració amb artistes/entitats nacionals i internacionals, comissariat per Alejandro Martín i disponible també online a Espronceda virtual.

jan 2022 - nov 2022

Xarxa de Biblioteques Municipals – Exposició 100 anys de ciència-ficció

One hundred years ago, the science fiction genre as we know it today was born, and this exhibition shows, with a lot of graphic support, the history of the genre in literature, cinema and television, from its first precedents until today. day. / Fa cent anys va néixer el gènere de ciència-ficció tal i com el coneixem avui dia, i en aquesta exposició es mostra, amb molt de suport gràfic, la història del gènere en literatura, cinema i televisió, des dels seus primers precedents fins avui dia.

jan 2022 - nov 2022

Xarxa de Biblioteques Municipals – Exposició l’ètica de les màquines

Machine Ethics is a traveling and participatory pop-up exhibition aimed at exploring the complexities and ethical and social challenges associated with the impact of the use, design and development of intelligent systems in everyday life. / màquines és una exposició pop-up itinerant i participativa orientada a explorar les complexitats i els desafiaments ètics i socials vinculats a l'impacte de l'ús, disseny i desenvolupament de sistemes intel·ligents en la vida quotidiana

25/04/2022 - 31/05/2022 (Digital)

ELISAVA – ACTIVE ACTIVISM ACT

ACTIVE ACTIVISM ACT is an exhibition co-created and co-organized by the VIBE team, a consortium of European cultural agents / ACTIVE ACTIVISM ACT  és una exposició  co-creada i coorganitzada per l’equip de VIBE, un consorci d’agents culturals europeus.

From June 9 to August 28

La Capella – What is Possible and What is Not

It will host an exhibition that puts into dialogue the projects by artists from Barcelona Producció with the works by local creators from the ISEA2022 open call / Acollirà una exposició on establirà un diàleg entre obres d'artistes de Barcelona Producció i peces de creadors locals.

From June 9 to August 21

Santa Mònica – La irrupció

Under the title 'La irrupció', the exhibition, curated by Marta Gracia, Jara Rocha and Enric Puig Punyet, includes more than twenty artworks from the call / Sota el nom 'La irrupció, l'exposició, curada per Marta Gracia, Jara Rocha i Enric Puig Punyent, inclou més de vint obres provinents del call.

May 26 to July 23

Cal Massó – Beep Collection: Origins

This exhibition will bring together the latest digital artworks incorporated into the .BEEP {collection;} and show the result of one of the production grants awarded by ISEA2022 / Aquesta mostra reunirà les darreres obres d’art digital incorporades a la .BEEP {collection;} i mostrarà el resultat d’una de les beques de producció atorgades per ISEA2022

02/06/2022 - 28/08/2022

FAD – El millor disseny de l’any

An essential sample of what has happened in the fields of design and architecture in the last year / Una mostra imprescindible per conèixer què ha passat en el disseny i l’arquitectura en el darrer any. 

 

10/06/2022 - 30/10/2022

Alalimón -Varvara & Mar “Psychedelic Trips”

The solo show of Varvara & Mar talks about the creative processes in the field of deep learning / L'exposició individual de Varvara & Mar parla sobre els processos creatius en el camp de l'aprenentatge profund.

 

 

 

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top