Isea 2022 - Possibles

Mercat de les Flors – Re-embodiment & Dis/abilities: Performing River, by Johannes Birringer, Michèle Danjoux, Zhi Xu & Doros Polydorou

Inscriptions open: https://kenes.eventsair.com/isea2022/workshop11/Site/Register

(DAP-Lab)

Re-embodiment & Dis/abilities: Performing River is a workshop that explores immersive, ritualized, intimate movement experiences for mixed-ability participants willing to wear Oculus Quest2 VR headset as well as wearable sensors or fabrics. The participants are invited to examine their responses to sounds and tactile images (imagined relations) of water, river, flow, movement, liquidity – extending body (in whatever restricted, limited or possible way) to an interface between the real there, and the virtual nature drawings we shall instigate through our VR software and physical movement ideas.

We also plan to create experiments in inter-action – extending the notion of illustrating/drawing into the relationship between Oculus Quest headset wearer (performer) and illustrator/guide who hold the Oculus controllers and draws, in real time & in real flow. We understand such architectures as “kinetic atmospheres” which open up participatory scenarios, composed with fabrics, paper, drawing materials (graphite) as well as wearables, “design-in-motion” accoutrements or costumes created by Michèle Danjoux. Choreographic proposals (Xu, Birringer) emphasize sensorial and affective ritual engagements between performers and participant observers.

Performing River is ritual: The ethical questions raised by river/water – its availability, pollution, infrastructural dimension for local and wider trade – highlight that water is not just a metaphor of thinking practices, it is a site of deep contention and political crisis, as currents, floods, currencies, ecologies and economies flow together or collide. By exploring river (and flooding) as elemental, and water as vital infrastructure and inspiration for design as well as climate activism and consideration of habitats and ecospheres, this workshop reflects creatively on the function and circulation of this special medium in various cultures, examining its potential in fostering collective imaginaries.


Re-embodiment & Dis/abilities: Performing River és un taller que explora experiències de moviment immersives, ritualitzades i íntimes per a participants amb capacitats mixtes disposats a portar auriculars Oculus Quest2 VR, així com sensors o teixits que es puguin portar. Els participants estan convidats a examinar les seves respostes a sons i imatges tàctils (relacions imaginades) d’aigua, riu, cabal, moviment, liquiditat; estenent el cos (de qualsevol manera restringida, limitada o possible) a una interfície entre el real i els dibuixos de la natura virtual que instigarem a través del nostre programari de realitat virtual i idees de moviment físic. També tenim previst crear experiments en interacció, ampliant la noció d’il·lustració/dibuix a la relació entre el portador (intèrpret) dels auriculars Oculus Quest i l’il·lustrador/guia que sosté els controladors i dibuixos Oculus, en temps real i en flux real.

Entenem aquestes arquitectures com a “atmosferes cinètiques” que obren escenaris participatius, composts amb teixits, paper, materials de dibuix (grafit), així com peces de vestir, equipaments “disseny en moviment” o vestits creats per Michèle Danjoux. Les propostes coreogràfiques (Xu, Birringer) emfatitzen els compromisos rituals sensorials i afectius entre els intèrprets i els observadors participants.

Performing River és un ritual: les qüestions ètiques plantejades pel riu/l’aigua (la seva disponibilitat, contaminació, dimensió d’infraestructura per al comerç local i més ampli) posen de manifest que l’aigua no és només una metàfora de les pràctiques de pensament, sinó que és un lloc de conflictes profunds i crisi política, a mesura que els corrents, les inundacions, les monedes, les ecologies i les economies flueixen o xoquen. En explorar el riu (i les inundacions) com a element elemental, i l’aigua com a infraestructura vital i inspiració per al disseny, així com l’activisme climàtic i la consideració dels hàbitats i les ecosferes, aquest taller reflexiona de manera creativa sobre la funció i la circulació d’aquest mitjà especial en diverses cultures, examinant el seu potencial per fomentar els imaginaris col·lectius.

Mercat de les Flors – Intel·ligències múltiples In_Exo Corpòries

Proposal that relates dance, science, technology and society in an unconventional stage format. It deals with the relationship between the human and the non-human and seeks to reflect on the hierarchy that the human species imposes on other species. The stage space is a device that intelligently synchronizes image, sound, light, which are made visible or audible by the participatory interaction of the 5 performers. An integrated interactive sound and visual system in 3D, for a sensitive and participatory eco-techno-scenography.

It is an integrated 3D interactive sound and visual system created by Kònic thtr, an artistic platform dedicated to contemporary creation, on the border between art, science and new technologies.

Mercat de les Flors (Sala Pina Bausch)


Proposta que relaciona dansa, ciència, tecnologia i societat en un format escènic no convencional. Tracta sobre la relació d’allò humà amb allò no humà  i pretén reflexionar sobre la jerarquia que l’espècie humana imposa sobre les altres espècies. L’espai escènic és un dispositiu que simultanieja de manera intel·ligent imatge, so, llum, que es fan visibles o audibles per la interacció participativa dels 5 intèrprets. Un sistema integrat sonor i visual interactiu en 3D, per a una eco-tecno-escenografia sensible i participativa.

Es tracta d’un sistema integrat sonor i visual interactiu en 3D creat per Kònic thtr, una plataforma artística dedicada a la creació contemporània, a la frontera entre l’art, la ciència i les noves tecnologies.

Mercat de les Flors (Sala Pina Bausch)

Mercat de les Flors – Embodied Machine

This work focuses on how creativity that arises from bodily experience can be captured and be the basis for artistic creation in other disciplines. Embodied Machine is an experiment based on translating the human body into abstractions that, at the same time, can be the basis for transforming it into other static manifestations. A piece in which Muriel Romero relates on stage with avatars of herself that manifest in the form of light and sound, presences that behave autonomously and with which it is possible to interact, maintaining a multi-sensory dialogue.

Muriel Romero and Pablo Palacio have been collaborating since 2007 on a project focused on the analysis and development of the interaction between body gesture and sonic gesture.

Mercat de le Flors (Sala MAC)

Choreography Muriel Romero / Music Pablo Palacio / Dancer Muriel Romero / Visual interactive simulation Daniel Bisig / Lighting and lasers Pablo Palacio, Daniel Bisig y Maxi Gilbert / Costume design Raquel Buj – Buj Studio  /Scenic Space  Maxi Gilbert and Instituto Stocos / Interactive light programming Instituto Stocos /Interactive sonification Pablo Palacio / Software and interactive technology Daniel Bisig, Pablo Palacio /Mocap Master Pedro Ribot / Technical Director  Hugo Can /Make Up Anna Cartes/Co-produced by Mercat de les Flors / Research and development support Cie Gilles Jobin (Geneva) / Motion capture Studios 44 MocapLab / Technical Residency XLR Estudio / Production XLR Estudio, Lucía Diaz-Tejeiro/ With the support of Mercat de les Flors (Barcelona), Studios44/MocapLab – Cie Gilles Jobin and Comédie de Genève, Xlr Estudio,European Union (E2.Create-Horizon 2020, Marie Curie Fellowship), Etopia Centro de Arte y Tecnología (Zaragoza), L’Animal a l’Esquena (Girona), MAEC- Academia de Espagna a Roma, Azkuna Zentroa (Bilbao), Institute for Computer Music and Sound Technology of Zurich (Zurich), Motion Bank Mainz (Germany), Coventry Center for Contemporary Dance Research (UK)


Aquesta obra se centra en com la creativitat que sorgeix de l’experiència corporal pot ser captada i ser la base per a la creació artí­stica en altres disciplines. Així, Embodied Machine parteix d’una experimentació basada en traduir el cos humà  en abstraccions que poden ser el fonament per transformar-lo en altres manifestacions estàtiques. Una peça en què Muriel Romero es relaciona en escena amb avatars d’ella mateixa que es manifesten en forma de llum i so, presències que es comporten de forma autònoma i amb les què és possible interactuar, mantenint un diàleg multi-sensorial.

Muriel Romero i Pablo Palacio col·laboren des de l’any 2007 en un projecte centrat en l’anàlisi i el desenvolupament de la interacció entre el gest corporal i el gest sònic. 

Mercat de le Flors (Sala MAC)

Coreografía Muriel Romero / Música Pablo Palacio / Bailarina Muriel Romero / Simulación visual interactiva Daniel Bisig / Iluminación y láser  Pablo Palacio, Daniel Bisig y Maxi Gilbert /Vestuario Raquel Buj – Buj Studio / Espacio escénico Maxi Gilbert e Instituto Stocos  /  Software, programación y tecnología interactiva Daniel Bisig, Pablo Palacio/ Sonificación interactiva Pablo Palacio /Maquillaje Anna Cartes/  Dirección técnica Hugo Cahn / Mocap Master Pedro Ribot / Coproducción Mercat de les Flors  / Apoyo a la investigación y desarrollo Cie Gilles Jobin (Ginebra) / Captura de movimiento Studios 44 MocapLab / Residencia técnica y de creación XLR Estudio / Producción XLR Estudio, Lucía Diaz-Tejeiro / Apoyos Mercat de les Flors (Barcelona),Studios44/MocapLab – Cie Gilles Jobin and Comédie de Genève, Xlr Estudio, Unión Europea (E2.Create-Horizon 2020), Etopia Centro de Arte y Tecnología (Zaragoza), L’Animal a l’Esquena (Girona), MAEC- Academia de Espagna a Roma, Azkuna Zentroa (Bilbao), Institute for Computer Music and Sound Technology of Zurich (Zurich), Motion Bank Mainz (Alemania), Coventry Center for Contemporary Dance Research (Reino Unido)

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top