Isea 2022 - Possibles

Convent de Sant Agustí – Art as Cyber-Interoceptive Interfaces, Mark-David Hosale

Inscriptions open: https://kenes.eventsair.com/isea2022/workshop9/Site/Register

This workshop incorporates bioinformatic measurement technology to explore new modes of artistic expression that directly incorporate the senses as part of the medium of the work. The focus of this endeavour involves the tracking of a participant’s emotive inclination for use as an interactive modality in performance and computational art. 

Emotional state data is gathered from a biosensing acquisition system and analyzed using custom software and hardware tools built on poplar platforms such as, Arduino, Max/MSP, SuperCollider, Ableton Live, TouchDesigner, and Processing. Physiological measures, such as Electrocardiography (ECG, heart rate), Electrodermal Activity (EDA), Electromyography (EMG, muscle), Electroencephalography (EEG, brain waves), Electrooculography (EOG, eye movement), and Respiratory effort (RSP, breathing) can be read. The tools explored provide the ability to control the presentation of audio-visual and haptic stimuli and monitor the physical reaction as nuanced by emotional state, blurring the line between auditory and visual virtual content and physical experience.

The workshop provides participants with a hands-on experience with our tools and methodologies that allow participants to explore several layers of activity within this work including: 

1)The connection between the individual and physiological data, to see if it is possible to discover awareness with the systems of the body that are normally consciously ignored.
2)The connection made between two people, to see if there is a way that one can influence the embodiment of the other, and if the experience of embodiment can be shared. 
3)The psychosocial potential of the combining of embodiment and physiological data by looking at how this technology could be used to explore group experiences, and the ability of a performer to affect the audience. 
4)The role of affect and the environment, and how the participant or performer can have a biofeedback relationship with the audience and environment of an installation or performance.


Inscripcions obertes: https://kenes.eventsair.com/isea2022/workshop9/Site/Register

Aquest taller incorpora tecnologia de mesura bioinformàtica per explorar nous modes d’expressió artística que incorporen directament els sentits com a part del mitjà de l’obra. L’objectiu d’aquest esforç consisteix en el seguiment de la inclinació emocional d’un participant per utilitzar-lo com a modalitat interactiva en l’art computacional i de performance.

Les dades de l’estat emocional es recullen a partir d’un sistema d’adquisició de biodetecció i s’analitzen mitjançant eines de programari i maquinari personalitzades construïdes en plataformes d’àlber com ara Arduino, Max/MSP, SuperCollider, Ableton Live, TouchDesigner i Processing. Mesures fisiològiques, com ara electrocardiografia (ECG, freqüència cardíaca), activitat electrodèrmica (EDA), electromiografia (EMG, múscul), electroencefalografia (EEG, ones cerebrals), electrooculografia (EOG, moviment ocular) i esforç respiratori (RSP, respiració) es pot llegir. Les eines explorades proporcionen la capacitat de controlar la presentació d’estímuls audiovisuals i hàptics i controlar la reacció física tal com la matisa l’estat emocional, difuminant la línia entre el contingut virtual auditiu i visual i l’experiència física.

El taller ofereix als participants una experiència pràctica amb les nostres eines i metodologies que permeten als participants explorar diverses capes d’activitat dins d’aquest treball, com ara:

1)La connexió entre l’individu i les dades fisiològiques, per veure si és possible descobrir la consciència amb els sistemes del cos que normalment s’ignoren conscientment.
2) La connexió feta entre dues persones, per veure si hi ha una manera que una pugui influir en l’encarnació de l’altra i si es pot compartir l’experiència de l’encarnació.
3) El potencial psicosocial de la combinació de dades d’encarnació i fisiològiques mirant com es podria utilitzar aquesta tecnologia per explorar experiències de grup i la capacitat d’un intèrpret per afectar el públic.
4) El paper de l’afecte i l’entorn, i com el participant o intèrpret pot tenir una relació de biofeedback amb el públic i l’entorn d’una instal·lació o actuació.

Convent de Sant Agustí – Workshop Performance and Art as Cyber-Interoceptive Interfaces

Inscriptions open: https://kenes.eventsair.com/isea2022/workshop9/Site/Register

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top