Isea 2022 - Possibles

Extended Program

Extended Program

13/06/2022 10:00h

Mercat de les Flors – Re-embodiment & Dis/abilities: Performing River, by Johannes Birringer, Michèle Danjoux, Zhi Xu & Doros Polydorou

Typology:

More information: http://interaktionslabor.de

Inscriptions open: https://kenes.eventsair.com/isea2022/workshop11/Site/Register

(DAP-Lab)

Re-embodiment & Dis/abilities: Performing River is a workshop that explores immersive, ritualized, intimate movement experiences for mixed-ability participants willing to wear Oculus Quest2 VR headset as well as wearable sensors or fabrics. The participants are invited to examine their responses to sounds and tactile images (imagined relations) of water, river, flow, movement, liquidity – extending body (in whatever restricted, limited or possible way) to an interface between the real there, and the virtual nature drawings we shall instigate through our VR software and physical movement ideas.

We also plan to create experiments in inter-action – extending the notion of illustrating/drawing into the relationship between Oculus Quest headset wearer (performer) and illustrator/guide who hold the Oculus controllers and draws, in real time & in real flow. We understand such architectures as “kinetic atmospheres” which open up participatory scenarios, composed with fabrics, paper, drawing materials (graphite) as well as wearables, “design-in-motion” accoutrements or costumes created by Michèle Danjoux. Choreographic proposals (Xu, Birringer) emphasize sensorial and affective ritual engagements between performers and participant observers.

Performing River is ritual: The ethical questions raised by river/water – its availability, pollution, infrastructural dimension for local and wider trade – highlight that water is not just a metaphor of thinking practices, it is a site of deep contention and political crisis, as currents, floods, currencies, ecologies and economies flow together or collide. By exploring river (and flooding) as elemental, and water as vital infrastructure and inspiration for design as well as climate activism and consideration of habitats and ecospheres, this workshop reflects creatively on the function and circulation of this special medium in various cultures, examining its potential in fostering collective imaginaries.


Re-embodiment & Dis/abilities: Performing River és un taller que explora experiències de moviment immersives, ritualitzades i íntimes per a participants amb capacitats mixtes disposats a portar auriculars Oculus Quest2 VR, així com sensors o teixits que es puguin portar. Els participants estan convidats a examinar les seves respostes a sons i imatges tàctils (relacions imaginades) d’aigua, riu, cabal, moviment, liquiditat; estenent el cos (de qualsevol manera restringida, limitada o possible) a una interfície entre el real i els dibuixos de la natura virtual que instigarem a través del nostre programari de realitat virtual i idees de moviment físic. També tenim previst crear experiments en interacció, ampliant la noció d’il·lustració/dibuix a la relació entre el portador (intèrpret) dels auriculars Oculus Quest i l’il·lustrador/guia que sosté els controladors i dibuixos Oculus, en temps real i en flux real.

Entenem aquestes arquitectures com a “atmosferes cinètiques” que obren escenaris participatius, composts amb teixits, paper, materials de dibuix (grafit), així com peces de vestir, equipaments “disseny en moviment” o vestits creats per Michèle Danjoux. Les propostes coreogràfiques (Xu, Birringer) emfatitzen els compromisos rituals sensorials i afectius entre els intèrprets i els observadors participants.

Performing River és un ritual: les qüestions ètiques plantejades pel riu/l’aigua (la seva disponibilitat, contaminació, dimensió d’infraestructura per al comerç local i més ampli) posen de manifest que l’aigua no és només una metàfora de les pràctiques de pensament, sinó que és un lloc de conflictes profunds i crisi política, a mesura que els corrents, les inundacions, les monedes, les ecologies i les economies flueixen o xoquen. En explorar el riu (i les inundacions) com a element elemental, i l’aigua com a infraestructura vital i inspiració per al disseny, així com l’activisme climàtic i la consideració dels hàbitats i les ecosferes, aquest taller reflexiona de manera creativa sobre la funció i la circulació d’aquest mitjà especial en diverses cultures, examinant el seu potencial per fomentar els imaginaris col·lectius.

Venue

  • Mercat de les Flors

Mercat de les Flors (Sala Pina Bausch) Carrer de Lleida, 59, Barcelona

⟵ Return to Extended Program

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top