Isea 2022 - Possibles

Extended Program

Extended Program

June 10 to 18

ESPRONCEDA – DIGITAL AWARENESS. From education to social impact and human identity

Price: Free exhibition and workshops. Pre-registration for the workshops. / Exposició i tallers gratuits. Registre previ als tallers.

Venue: Espronceda

More information: https://www.espronceda.net/new-european-bauhaus/

Today’s society moves between the physical and the digital, both territories are part of the same reality, so it is necessary to become aware of that flow through education, the social awareness of all our actions with respect to humans and our terrestrial ecosystem. The exploration of new worlds, metaverses, digital, is a great challenge to the conscious use of advanced technologies and at the same time it is important to maintain cultural heritage, material and immaterial, linked to artistic creation and communities

From June 10 to 18, 2022, within the extended program proposed by ISEA2022 Barcelona and New European Bauhaus Festival (side events): ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture – organizes a major exhibition and workshops in collaboration with national and international artists/entities, curated by Alejandro Martín and available also online in Espronceda virtual: https://hubs.mozilla.com/LF3tHg9/espronceda-virtual-neb-festival-2022-isea

Projects:

  • The Introns project, installation by the artist Solimán López, consists of the creation of three-dimensional digital entities that represent the genome of humans and plants, as well as their research environment in the metaverse. These digital entities respond to the genetic code of the specific species, from whose code identifies features and patterns represented by dynamic 3d models and sculptures that respond to their composition in the real world. 
  • Aalto University, the prestigious Finnish university, presents a selection of aspects in the process of engaging with heritage as a source of knowledge in art and design education. The exhibition showcases processes and outcomes of co-design methodologies employed during the MA Fellowship Programme in collaboration with Centre Pompidou. The MA Fellowship Programme took place from autumn 2020 to summer 2021 as part of the research project Beyond Matter – Cultural Heritage on the Verge of Virtual Reality led by ZKM Karlsruhe and funded by Creative Europe Programme of the European Union (607558-CREA-1-2019-DE-CULT-COOP2). The Fellowship run alongside the conceptual phase of the digital reconstructions of two momentous historical exhibitions, Les Immatériaux (Centre Pompidou, 1985) and Iconoclash (ZKM, 2002).  In addition to the exhibition, there will be a co-creative workshop offered to the local community. The workshop is part of novel framework based on the Performance-Oriented Research Methods for Audience Studies and Exhibition Evaluation (PORe), developed and implemented at Aalto University by Lily Díaz-Kommonen and Cvijeta Miljak in the scope of the Beyond Matter project.
  • “Digital Awareness for Sustainable Futures with Leonardo” explores the Possibles of global futures that Reimagine Everything to invite a vibrant, just, regenerative world with VR, AR, video, web and immersive experience selected from the Leosphere. Organized by Diana Ayton-Shenker. 
  • AI4FUTURE, Creative Europe project – the international network of artists and activists redefining the concept of post-covid mobility through Art and Artificial Intelligence – will present interactive installations, a press preview, an open event and guided visits hosted by ESPRONCEDA. 

Schedule:

June 10th5 pm – Press preview / 7 pm – Opening of the exhibition and guided tour. From 7 pm to 9 pm with the presence of artists and partners.
June 11th: From 12 pm to 3 pm – Workshop by Aalto University on: Cultural heritage as a source of knowledge in art and design education.
June 13th: From 4 pm to 6 pm – Games workshop for sustainable goals by Leonardo ISAST / From 7 pm to 9 pm – Guided tour for ISEA2022 Barcelona experts and visitors.


La societat actual es mou entre allò físic i allò digital, ambdós territoris formen part d’una mateixa realitat, per això cal prendre consciència d’aquest flux a través de l’educació, la consciència social de totes les nostres accions respecte als humans i al nostre ecosistema terrestre. L’exploració de nous mons, metaversos, digitals, és un gran repte per a l’ús conscient de les tecnologies avançades i alhora és important mantenir el patrimoni cultural, material i immaterial, vinculat a la creació artística i a les comunitats.

Del 10 al 18 de juny de 2022, dins del programa ampliat proposat per ISEA2022 Barcelona i New European Bauhaus Festival (actes paralels): ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture – organitza una gran exposició i tallers en col·laboració amb artistes/entitats nacionals i internacionals, comissariada per Alejandro Martín i disponible també en línia a Espronceda virtual: https://hubs.mozilla.com/LF3tHg9/espronceda-virtual-neb- festival-2022-isea

Projectes que s’hi podran veure:

  • Introns, instal·lació de l’artista Solimán López, que consisteix en la creació d’entitats digitals tridimensionals que representen el genoma dels humans i les plantes, així com el seu entorn de recerca en el metavers. Aquestes entitats digitals responen al codi genètic de l’espècie concreta, a partir del codi del qual s’identifiquen trets i patrons representats per models i escultures 3D dinàmiques que responen a la seva composició en el món real.
  • Aalto University, la prestigiosa universitat finlandesa, presenta una selecció d’aspectes en el procés de compromís amb el patrimoni com a font de coneixement en l’educació artística i del disseny. L’exposició mostra els processos i els resultats de les metodologies de co-disseny treballat durant el programa de beques de màster en col·laboració amb el Centre Pompidou. El programa de beques de màster es va dur a terme des de la tardor de 2020 fins a l’estiu de 2021 com a part del projecte de recerca Beyond Matter – Cultural Heritage on the Verge of Virtual Reality liderat per ZKM Karlsruhe i finançat pel Programa Europa Creativa de la Unió Europea (607558-CREA-1-2019-DE-CULT-COOP2). La beca va al costat del conceptual fase de les reconstruccions digitals de dues exposicions històriques transcendentals, Les Immatériaux (Centre Pompidou, 1985) i Iconoclash (ZKM, 2002). A més de l’exposició, s’oferirà un taller de co-creativitat a la comunitat local. El El taller forma part d’un marc nou basat en la Recerca Orientada al Rendiment Mètodes per a l’estudi de l’audiència i l’avaluació d’exposicions (PORe), desenvolupats i implementats a la Universitat d’Aalto per Lily Díaz-Kommonen i Cvijeta Miljak en l’àmbit del Beyond Matter Project.
  • “Digital Awareness for Sustainable Futures with Leonardo explora els possibles futurs globals que Reimaginen Tot per convidar a un món vibrant, just i regeneratiu amb VR, AR, vídeo, web i experiència immersiva seleccionada de la Leosfera. Organitzat per Diana Ayton-Shenker.
  • AI4FUTURE, el projecte Europa Creativa, la xarxa internacional d’artistes i activistes que redefinien el concepte de mobilitat post-covid a través de l’Art i la Intel·ligència Artificial, presentarà instal·lacions interactives, una preestrena de premsa, un esdeveniment obert i visites guiades organitzades per ESPRONCEDA.

Horaris:

10 de juny: 17h – Previsualització de premsa/ 19h – Inauguració de l’exposició i visita guiada. A partir de les 19h a les 21h, amb la presència d’artistes i socis.
11 de juny:  De 12h a 15h – Taller de la Universitat Aalto sobre: El patrimoni cultural com a font de coneixement en l’educació artística i del disseny.
13 de juny: De 16h a 18h – Taller de jocs per a objectius sostenibles a càrrec de Leonardo ISAST.
De 19h a 21h – Visita guiada per a experts i visitants d’ISEA2022 Barcelona.

Venue

  • Espronceda

Carrer D'Espronceda, 326 Nave, 4,5 & 10, Barcelona

⟵ Return to Extended Program

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top